PHIẾU THEO DÕI HỌC TẬP HÀNG NGÀY – MÃ HS: DU06TA

05/04/2023 | 66

PHIẾU THEO DÕI HỌC TẬP / THÁNG 4

Họ tên HS: Nguyễn Thành Đức

Mã HS: DU06TA            Môn học: Tiếng Anh

Điểm thi HK1: 5.0

Mục tiêu HK2: 6.5

TUẦN 3

THỨ
NGÀY
BUỔI
ĐIỂM THƯỜNG KỲ
ĐIỂM MẠNH
ĐIỂM YẾU
BTVN
ĐIỂM CHUYÊN CẦN/ TÁC PHONG/THÁI ĐỘ HỌC TẬP
XẾP LOẠI TUẦN
VỊ TRÍ XẾP LOẠI
GHI CHÚ
HAI
17-Thg4
1
TỐT
19-Thg4
2
SÁU
21-Thg4
3

TUẦN 2

THỨ
NGÀY
BUỔI
ĐIỂM THƯỜNG KỲ
ĐIỂM MẠNH
ĐIỂM YẾU
BTVN
ĐIỂM CHUYÊN CẦN/ TÁC PHONG/THÁI ĐỘ HỌC TẬP
XẾP LOẠI TUẦN
VỊ TRÍ XẾP LOẠI
GHI CHÚ
HAI
10-Thg4
1
TỐT
12-Thg4
2
HỌC TỪ VỰNG TỐT
SÁU
14-Thg4
3
  TỐT

TUẦN 1

THỨ
NGÀY
BUỔI
ĐIỂM THƯỜNG KỲ
ĐIỂM MẠNH
ĐIỂM YẾU
BTVN
ĐIỂM CHUYÊN CẦN/ TÁC PHONG/THÁI ĐỘ HỌC TẬP
XẾP LOẠI TUẦN
VỊ TRÍ XẾP LOẠI
GHI CHÚ
HAI
03-Thg4
1
tiếp thu được chữ viết xấu TỐT
05-Thg3
2
7.5 HỌC TỪ VỰNG TỐT
SÁU
07-Thg4
3
7.0 TỐT
0777.791.468